Villkor för köp

Villkor och bestämmelser
Integritetspolicy
Villkor och bestämmelser
Villkor och bestämmelser

Villkor1. ÖVERSIKT

Välkommen till eOptik.se

Denna webbplats drivs av eOptika Ltd. Våra kontaktuppgifter finns under Kontaktinformation. Vi definierar som vår "webbplats" alla digitala produkter och tjänster som tillhandahålls dig via webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala eller fysiska kanaler. Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Tjänstevillkor" och "Köpvillkor", gemensamt kallade "villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänkar.

Du bör läsa dessa tjänstevillkor och köpvillkor (gemensamt kallade "villkor") innan du använder denna webbplats. Din tillgång till och användning av vår webbplats samt din beställning förutsätter att du accepterar och följer dessa villkor.  Fortsätt inte att använda webbplatsen om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

 • Villkor för tjänsten
 • Försäljningsvillkor

2. DEFINITIONER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till eOptika Ltd. som erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Dessa användarvillkor gäller för alla besökare, användare och alla andra som får tillgång till eller använder webbplatsen.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av villkoren.

För vissa frivilliga tilläggstjänster, som vanligtvis erbjuds utöver de vanliga tjänsterna som vi utför på hela denna webbplats, kan ytterligare villkor gälla. Vi kommer att kommunicera dessa villkor med dig innan du innan du väljer eller inte väljer att använda dem.

Detta dokument är en översättning från originalversionen på engelska, som kan granskas här. Vi tillhandahåller endast denna översättning för enkelhetens skull och vid eventuella skillnader mellan de två versionerna ska den engelska originalversionen ha företräde.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighetens skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

3. LICENS OCH TILLTRÄDE

Under förutsättning att du följer dessa villkor ger eOptika Ltd. dig en licens för att få tillgång till och göra personlig och icke-kommersiell användning av den aktuella webbplatsen.

Det primära syftet med vår webbplats och våra tjänster är att hjälpa individer att få korrekt hjälp med synkorrigering. Den primära formen av detta är detaljhandel med vissa synkorrigeringsartiklar, vars köp regleras i köpvillkoren.

Du får inte använda någon av våra tjänster (i) i bedrägligt syfte, eller i samband med ett brott eller annan olaglig verksamhet, eller (ii) för att orsaka irritation, olägenhet eller oro.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton eller ta bort eller redigera innehåll om du bryter mot tillämpliga lagar, dessa användarvillkor eller andra tillämpliga villkor, riktlinjer eller policyer.

Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till ditt konto, din dator och dina enheter, och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag accepterar du att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du är ansvarig för att se till att de uppgifter som du lämnar till oss är korrekta och fullständiga och för att informera oss om eventuella ändringar av de uppgifter som du har lämnat. Du kan få tillgång till och uppdatera mycket av den information som du har gett oss, inklusive dina kontoinställningar, i området Ditt konto på webbplatsen.

Vi kan också ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inflytande över. Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på egen risk och enligt eget gottfinnande, och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor på vilka verktygen tillhandahålls av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

5. PRIVACY

Läs vår sekretesspolicy som reglerar din användning av våra tjänster för att förstå vår praxis.

6. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

När du använder vår webbplats för att göra en kommersiell beställning kommer ditt förhållande med oss också att regleras av våra ytterligare försäljningsvillkor. Läs den här policyn för att förstå vårt köpeavtal, dina rättigheter och vår praxis.

7. INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN

Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Även om vi strävar efter att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte att den är fullständig eller korrekt; vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat. Ibland kan det finnas information på vår webbplats som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på vår webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning).

Varje förlitande på materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats.

8. IMMATERIELL EGENDOM

Om inget annat anges äger vi den immateriella äganderätten till allt material som presenteras på denna webbplats. Alla immateriella rättigheter är förbehållna.

Du beviljas en begränsad licens för att se och använda material på vår webbplats och/eller skriva ut eller spara sidor från denna webbplats för ditt eget personliga bruk med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa villkor.

Du är uttryckligen begränsad från allt följande utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande: Användning av våra varumärken och varumärken, (åter)publicering av material från webbplatsen i alla medier, reproduktion, duplicering eller kopiering av material för något annat ändamål än ditt eget personliga bruk; Sälja, underlicensiera, distribuera och/eller kommersialisera på något sätt något material från webbplatsen, offentligt framföra eller visa något material från webbplatsen, använda denna webbplats på ett sätt som är skadligt eller kan vara skadligt för denna webbplats, använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar eller på ett sätt som leder till, eller som kan leda till skada för webbplatsen, eller för någon person eller affärsenhet, delta i datautvinning, datahämtning, dataextraktion eller någon annan liknande typ av aktivitet i samband med denna webbplats, eller när du använder denna webbplats använda denna webbplats använda denna webbplats för att delta i någon typ av reklam- eller marknadsföringsaktivitet; Skapa och/eller publicera din egen databas som innehåller väsentliga delar av något av våra webbplatsmaterial (t.ex. t.ex. våra priser och produktlistor).

Utan föregående och uttryckligt skriftligt tillstånd får du inte heller skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra tekniker som på något sätt ändrar den visuella presentationen eller utseendet av vår immateriella egendom, vår webbplats, våra varumärken, logotyper eller annan äganderättsligt skyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) och alla metataggar, programkoder eller annan dold text.

9. ANVÄNDARRECENSIONER OCH KOMMENTARER

Vissa delar av denna webbplats ger användare möjlighet att publicera och utbyta åsikter, information, material och data ("kommentarer") i områden på webbplatsen. Vi granskar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarerna innan de visas på webbplatsen och kommentarerna återspeglar inte eOptika Ltd:s, dess agenters eller dotterbolags åsikter eller synpunkter. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter hos den person som publicerar dem. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning är vi inte ansvariga för kommentarerna eller för någon förlust, kostnad, ansvar, skada eller utgift som orsakats eller lidits till följd av användning och/eller publicering och/eller uppkomst av kommentarerna på denna webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som vi efter eget gottfinnande anser vara olämpliga, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.

Du garanterar och försäkrar att: Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det; kommentarerna gör inte intrång i någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent eller varumärke, eller annan äganderätt som tillhör någon tredje part; kommentarerna innehåller inget ärekränkande, förtalande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller material som kränker privatlivet; kommentarerna kommer inte att användas för att befordra eller främja affärer, eller för att presentera kommersiell verksamhet eller olaglig verksamhet.

Du ger oss härmed en icke-exklusiv royaltyfri licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format och medier.

10. ANDRA INLÄMNINGAR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda de kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi är och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla alla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du gör och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

11. HYPERLINKING

Följande organisationer får länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande: Myndigheter, sökmotorer, nyhetsorganisationer, distributörer av online-kataloger när de listar oss i sin katalog på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatserna och tillverkare av de produkter vi säljer.

Vi kan överväga och efter eget gottfinnande godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer: vinstdrivande företag som inte är upptagna i föregående grupp, konsument- och/eller företagssammanslutningar och informationskällor, gemenskapswebbplatser och andra digitala grupper och publikationer, sammanslutningar eller välgörenhetsorganisationer, distributörer av kataloger på nätet, internetportaler, utbildningsinstitutioner och branschorganisationer. Om du är intresserad av att länka till vår webbplats, vänligen meddela oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller en viss länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats vid en sådan begäran.

Vi kan också välja att placera länkar på vår webbplats till din webbplats, i väntan på ditt tillstånd att göra det. Vi ska inte ha något ansvar för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa och försvara oss mot alla krav som uppstår till följd av eller baseras på din webbplats. Om du tycker att någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats är stötande av någon anledning bör du kontakta oss om detta.

Vi är inte ansvariga för skada eller skadestånd i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

12. ANSVARSFRISKRIVNING, BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar, försäkrar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "i befintligt skick" för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska vi, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffrättslig, särskild eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som tillhandahålls med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

EOptika och dess dotterbolag kommer inte att vara ansvariga för (i) förluster som inte orsakats av något brott från vår sida, eller (ii) någon affärsförlust (inklusive förlust av vinst, intäkter, kontrakt, förväntade besparingar, data, goodwill eller bortkastade utgifter), eller (iii) några indirekta förluster eller följdförluster som inte var förutsebara för både dig och oss när avtalet om försäljning av produkter från oss till dig bildades.

Lagarna i vissa länder tillåter inte några eller alla av de begränsningar som beskrivs ovan. Om dessa lagar är tillämpliga på dig kan det hända att vissa eller alla ovanstående begränsningar inte är tillämpliga på dig och att du kan ha ytterligare rättigheter.

13. SKADESTÅND

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla eOptika Ltd. och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av din överträdelse av dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

14. HELA AVTALET

Dessa villkor, inklusive eventuella juridiska meddelanden och ansvarsfriskrivningar som finns på denna webbplats, utgör hela avtalet mellan eOptika Ltd. och dig när det gäller din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser med avseende på samma sak.

Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte innebära att vi avstår från att utöva eller tillämpa en sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).

15. SVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning icke verkställbar, kommer det villkoret att anses vara avskiljbart och de återstående bestämmelserna i dessa villkor kommer att förbli i kraft.

16. GÄLLANDE LAG

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Ungerns lagstiftning, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagvalsregler.

Du bekräftar att du, beroende på ditt medborgarskap, bosättningsland eller skattehemvist, också kan omfattas av vissa import-, inköps-, bank-, integritets- eller andra bestämmelser som kan påverka din möjlighet att använda våra tjänster. Du accepterar att vara helt ansvarig för att följa sådana bestämmelser som kan påverka användningen av vår webbplats eller leveransen av våra tjänster.

17. UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska för alla ändamål överleva uppsägningen av detta avtal.

Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

18. KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta vårt företag i alla frågor, inklusive frågor om dessa villkor, på följande adresser.

Via e-post: podrska@eoptik.se

Per telefon: +44 808 164 9400

Personligen:
eOptika Ltd.
50 Terez krt.
Budapest, 1066
Ungern

19. ÄNDRINGAR

Den senaste versionen av användarvillkoren finns när som helst tillgänglig på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Vi kommer att lägga upp datumet för ändringar på denna webbplats. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter det att ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar.

Ändringarna har ingen retroaktiv effekt, i det avseendet att till exempel beställningar som görs enligt en tidigare version av våra villkor omfattas av det system av villkor som gällde vid tidpunkten för beställningen.

Dessa användarvillkor och försäljningsvillkor trädde i kraft den 16 juni 2017.

  

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

20. ÅLDER

Vi säljer inga produkter som är avsedda för barn. Vi kan sälja barnprodukter för vuxna.

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

21. GILTIGT RECEPT KRÄVS

Genom att göra din beställning på vår webbplats bekräftar du att du har ett giltigt recept för de linser du beställer. Du bekräftar härmed att den information som du lämnar är giltig och exakt som din ögonläkare har ordinerat. Du bekräftar också att ditt recept är mindre än 12 månader gammalt. Du som kund ger ditt samtycke till att vi kontaktar din ögonläkare för att vid behov kontrollera dina receptuppgifter. Du förstår att det är ditt ansvar att genomgå regelbundna ögonundersökningar och upprätthålla ett aktuellt recept. Vi ansvarar inte för eventuella konsekvenser till följd av avvikelser från ditt recept.

Köpare från USA och Storbritannien måste skicka in sitt recept i ett separat e-postmeddelande efter att de har lagt sina beställningar, men även namnet på sin läkare och dennes telefonnummer. Vi kommer därefter att skicka detta recept till läkaren för validering.

22. PRISER

Alla priser är inklusive moms.

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. Ditt pris kommer inte att ändras efter att du har lagt en giltig beställning.

Trots våra ansträngningar kan ett litet antal artiklar i vår katalog vara felaktigt prissatta. Vi kommer att kontrollera prissättningen när vi behandlar din beställning och innan vi tar emot betalning. Om vi har gjort ett misstag och en produkts korrekta pris är högre än priset på webbplatsen kan vi antingen kontakta dig före avsändning för att fråga om du vill köpa produkten till det korrekta priset eller annullera din beställning. Om en produkts korrekta pris är lägre än vårt angivna pris kommer vi att debitera det lägre beloppet och skicka produkten till dig.

23. FAKTURA

Eftersom vi endast säljer till konsumenter utfärdar vi vanligtvis endast en faktura och inte en fullständig skattefaktura. Behåll en fysisk eller elektronisk kopia av din faktura, orderbekräftelse eller leveransbekräftelse som dokumentation för eventuella garanti- eller garantianspråk.

24. TILLGÄNGLIGHET TILL PRODUKTER

Vi listar information om tillgänglighet för produkter som säljs av oss på webbplatsen, inklusive på varje produktinformationssida. När vi behandlar din beställning kommer vi att informera dig via e-post så snart som möjligt om någon av de produkter du beställer visar sig vara otillgängliga. Du kan välja att inte bli debiterad för dessa produkter, att få en partiell återbetalning eller att vänta på att produkterna finns i lager igen så att vi skickar dem senare till dig.

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder.

25. PRODUKTINFORMATION

Om inte annat uttryckligen anges är vi inte tillverkare av de produkter som säljs på denna webbplats. Även om vi arbetar för att se till att produktinformationen på vår webbplats är korrekt, kan faktiska produktförpackningar och material innehålla mer och annan information än den som visas på vår webbplats. Ingredienser kan också ändras.

All information om produkterna på vår webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi rekommenderar att du inte enbart förlitar dig på den information som presenteras på vår webbplats. Läs alltid etiketter, varningar och anvisningar som tillhandahålls med produkten före användning eller kontakta tillverkaren.

Innehållet på denna webbplats är inte avsett att ersätta råd från en läkare, optiker, optometrist, ögonläkare, apotekare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal. Kontakta din vårdgivare omedelbart om du misstänker att du har ett medicinskt problem. Information och uttalanden om produkter är inte avsedda att användas för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar eller hälsotillstånd. Vi tar inget ansvar för felaktigheter eller felaktiga påståenden om produkter från tillverkare eller andra tredje parter. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt.

Alla beskrivningar av produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som lämnas på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Användningsinstruktionerna på produktförpackningen kanske inte är på ditt modersmål. Vi tillhandahåller produktmanualer på våra kunders språk antingen i tryckt eller elektronisk form. Om du behöver någon produktmanual kan du kontakta oss via e-post.

26. KONTONUMMER

När du skapar ett konto hos oss måste du ge oss information som alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på vår tjänst.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes.

Vi kan avbryta eller avsluta din tillgång till vår webbplats när som helst, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot användarvillkoren. Om din tillgång till vår webbplats avslutas ska alla bestämmelser i användarvillkoren som till sin natur ska överleva avslutningen, inklusive, utan begränsning, bestämmelser om äganderätt, garantiförnekande, skadeståndsskyldighet och ansvarsbegränsningar, överleva avslutningen

27. PROFESSIONELLA KÖPARE

Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer. Sådana professionella köpare bör identifiera sig innan de beställer och godkänna de kommersiella villkoren för att beställa från oss.

Observera att vi endast säljer produkter i kvantiteter som motsvarar de typiska behoven i ett genomsnittligt hushåll. Detta gäller både antalet produkter som beställs i en enda beställning och flera beställningar av samma produkt där de enskilda beställningarna omfattar en mängd som är typisk för ett normalt hushåll.

28. UPPRÄTTANDE AV VÅRT HANDELSAVTAL

När du beställer från oss lämnar du ett erbjudande om att köpa produkterna från oss. Vårt system skickar då ett meddelande till dig som bekräftar mottagandet av din beställning och som innehåller uppgifter om din beställning. Detta är en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och bekräftar inte att vi accepterar ditt erbjudande om att köpa produkten/produkterna eller de beställda tjänsterna.

Vi accepterar ditt erbjudande och ingår ett köpeavtal för en produkt som du har beställt först när vi skickar produkten till dig och skickar ett elektroniskt meddelande som bekräftar att vi har skickat produkten till dig. Om din beställning skickas i mer än ett paket kan du få ett separat meddelande för varje paket, och varje meddelande och motsvarande avsändning kommer att ingå ett separat köpeavtal mellan oss för den eller de produkter som anges i meddelandet.

Du kan avbryta din beställning av en produkt utan kostnad när som helst innan vi skickar det bekräftelsemeddelande som rör produkten. Denna ångerrätt gäller inte för vissa kategorier av produkter och tjänster. Du har också lagstadgade rättigheter samt garantier för att returnera varor till oss efter att du har beställt. Se avsnittet om avbeställningar för mer information.

Du samtycker till att få försäljningsfakturor elektroniskt eller i tryckt form, enligt vad vi anser lämpligt. Vi bifogar en kopia av fakturan eller en packlista med varje leverans till dig. Eftersom vi säljer till privatpersoner kan det hända att våra fakturor inte uppfyller redovisningskriterierna för skattefakturor från professionella köpare.

29. UPPSKATTNINGAR AV LEVERANSER

När vi har dina varor i lager försöker vi packa din beställning samma arbetsdag och skicka den till dig omedelbart. Vi kan dock inte garantera att det faktum att du lägger din beställning vid en viss tidpunkt innebär att vi kommer att skicka till dig samma dag. Observera också att uttrycket på vår webbplats "i lager" i allmänhet syftar på att vi har ditt produktsortiment i lager, men att den enskilda produktkombinationen du köper kanske eller kanske inte finns i lager just den dagen.

När vi inte har dina varor i lager försöker vi ge dig en uppskattning av hur lång tid det tar för oss att få dina varor. Vissa varor ombeställs ständigt så de kan komma att anlända snart. Andra kan däremot kräva att vi beställer dina varor specifikt för dig. Vår uppskattning kommer att visa återbeställningstider som är typiska för det produktsortiment du beställer. Den faktiska leveranstiden för dina specifika artiklar kan dock variera. Eftersom vi är beroende av våra leverantörer här försöker vi ge dig information, men de faktiska leveranstiderna kan inte garanteras.

Vi skickar vanligtvis din beställning i en enda sändning, efter att alla produkter finns i lager. Ibland kan vi välja att skicka dina varor i separata paket av logistiska skäl. Om du vill kan du välja att få de tillgängliga varorna skickade till dig, även om du kan komma att debiteras de tillämpliga fraktkostnaderna för två beställningar i så fall.

Observera att om inget annat anges på webbplatsen är leveransberäkningar just det. De är inte garanterade leveranstider och bör inte heller förlitas på dem

För att säkerställa snabb leverans rekommenderar vi att du ger oss din fullständiga postadress samt ett telefonnummer dagtid så att våra logistikpartners kan kontakta dig. När beställningen har skickats får du tillgång till ett spårningsnummer där du kan följa försändelsen online om du har valt ett alternativ för spårad leverans. Vi kan tyvärr inte ansvara för leveransförseningar som orsakas av våra logistikpartners.

30. LEVERANSFRÅGOR

Vi packar dina produkter i skyddande förpackningar för att säkerställa att de levereras i perfekt skick. Vissa leveransproblem kan dock leda till att du blir missnöjd eller att produkten anses olämplig för användning. Kontrollera ditt paket när du får det. Vid större problem kan du antingen neka leverans (så att paketet automatiskt returneras till oss av samma budfirma) eller meddela oss omedelbart efter att du öppnat paketet.

31. INTERNATIONELLA KÖPARE

Vi skickar till de flesta länder i världen. Se aktuella fraktalternativ och avgifter på vår webbplats.

När du beställer produkter för leverans utanför EU kan du bli föremål för importtullar och skatter, som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella extra avgifter för tullklarering måste betalas av dig; vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullreglerna varierar kraftigt från land till land, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information. En annan bra informationskälla är dutycalculator.com.

Observera dessutom att när du beställer från oss betraktas du som den registrerade importören och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Din integritet är viktig för oss och vi vill att våra internationella kunder ska vara medvetna om att gränsöverskridande leveranser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheter.

32. AVBOKNING FÖRE LEVERANS

Följande gäller beställningar av produkter som inte är specialtillverkade (dvs. specialtillverkade enligt dina specifikationer).

Du har rätt att avbryta din beställning innan vi skickar den till dig. Meddela oss detta genom att skicka ett returmejl till orderbekräftelsen. Detta annullerar effektivt din beställning till oss och därmed upprättas inget kommersiellt avtal.

I de flesta fall innebär din avbeställning att leveransen aldrig kommer att äga rum.

Vår möjlighet att stoppa försändelsen kan dock begränsas av den typ av logistikuppfyllelse som vi använder för din specifika beställning. I de flesta fall kan vi stoppa försändelser för avbeställningar som inkommer före kl. 14.00. I några få andra fall kan det hända att vi inte kan stoppa försändelser samma arbetsdag.

I de få fall där vi inte har kunnat stoppa försändelsen efter att du har avbokat är du fortfarande säker. Först kan vi försöka kontakta logistikpartnern och be dem att inte leverera till dig. För det andra, om vi inte kan stoppa försändelsen från att levereras till dig, kan du bara vägra att ta emot försändelsen när brevbäraren eller kurirleverantören kontaktar dig.

33. ÅTERBETALNING EFTER LEVERANS

När vi har skickat din beställning har försäljningen ägt rum. Du har fortfarande rätt att begära återbetalning eller byta ut varan.

För det första har du lagstadgade rättigheter att begära full återbetalning av din beställning. Dina lagstadgade rättigheter definieras av lagarna i ditt land eller konsumentskyddsbestämmelser från Europeiska unionen. I allmänhet kan du ångra din beställning utan att ange några skäl inom 14 dagar från den dag då du fick de köpta varorna (eller den sista leveransen om det rör sig om varor eller flera artiklar som levereras separat). Du måste informera oss om ditt beslut att annullera din beställning. Du kan lämna in din begäran enligt de instruktioner och formulär som finns på vår webbplats eller genom att kontakta oss via e-post. För att uppfylla tidsfristen för annullering räcker det att du skickar ditt meddelande innan de 14 dagarnas ångerfrist har löpt ut och skickar varorna till oss inom 5 arbetsdagar därefter.

För att återbetalning ska kunna ske måste de returnerade varorna vara oöppnade och oanvända, förpackningen måste vara oskadad och det bör finnas tillräckligt med hållbarhetstid kvar. Rätten till ångerrätt, återbetalning och byte gäller inte vid leverans av produkter som inte är lämpliga att återlämna av hälsoskydds- eller hygieniska skäl om de upplöses av dig efter leveransen, eller som efter leveransen är oskiljaktigt blandade med andra varor, och vid leverans av varor som kan försämras eller ha ett snabbt förfall. Vi definierar godtagbar hållbarhetstid kvar som 6 månader eller mer (så länge vi skickade varor till dig med minst 12 månaders hållbarhetstid).

Returnering av varorna sker på din bekostnad. Vi återbetalar då de ursprungliga kostnaderna som du betalade för varorna samt fraktkostnaderna om du returnerar en hel beställning. Om du endast returnerar några men inte alla artiklar från en beställning återbetalar vi då de kostnader som betalats för de aktuella artiklarna. Vi initierar återbetalningarna inom 2-3 arbetsdagar eller mindre via samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är det tidigaste.

34. KLAGOMÅL OCH RETURER

Om du vill returnera en skadad eller felaktig produkt rekommenderar vi att du lägger den i en styv låda och skickar den med rekommenderat brev. Detta för att förhindra skador under transporten. Om du vill returnera kontaktlinser som har packats upp (eller använts) bör den förhindras att torka ut under transporten. Vi rekommenderar att du placerar linsen i ett fodral med lösning och stänger det ordentligt. Eftersom varje retur är unik på sitt eget sätt rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänsts helpdesk i förväg för att fastställa de exakta detaljerna för returen (hur många linser som ska returneras, var paketet öppnat eller oöppnat, kommer lådan att ingå i returen, meddelande av LOT-nummer etc.) på podrska@eoptik.se. Artikeln du vill returnera ska åtföljas av ett brev med en beskrivning av felet på produkten och det förväntade resultatet.

Defekta kontaktlinser (repor, märken, trasiga kontaktlinser före öppning). Inspektera noga linserna i blåsorna innan de öppnas och om du ser tydliga skador på linsen får du inte öppna dem. För att garantin ska täckas krävs det att linserna skickas till oss oförseglade för att kontrollera skadorna. Om linserna inte är förseglade och det finns sådana skador på linsen kan vi anse att det är felaktig hantering av linsen och ingen återbetalning kommer att beviljas.

Klagomål på kontaktlinsernas kvalitet - om du efter att ha öppnat linserna och satt på dem har klagomål på kvaliteten (rodnad, suddig syn, ögonen torkar för snabbt, obehaglig känsla) måste vi ta tillbaka linserna så att vi kan skicka dem till tillverkaren för inspektion. Kostnaderna för att skicka tillbaka den felaktiga produkten ska bäras av kunden. Tänk på att denna inspektion kan ta upp till flera veckor, eftersom detta är en process som vi inte kan påverka. Om vi efter inspektionen bestämmer oss för att det var ett tillverkningsfel kommer vi att returnera eller återbetala kostnaden för linserna och portoavgiften. Om det däremot inte upptäcks något tillverkningsfel kan vi inte returnera kontaktlinserna eller skicka ett produktbyte.

Klagomål på linsernas korrigerande effekt. Om du märker att linserna inte ger den synkorrigering du förväntade dig, skriv till oss genast och skicka receptet på dina kontaktlinser som inte får vara äldre än ett år. Om receptet stämmer överens med de linser du har beställt behöver vi att du skickar tillbaka produkten för en inspektion. Tänk på att denna inspektion kan ta upp till flera veckor, eftersom detta är en process som vi inte kan påverka. Om vi efter inspektionen bestämmer oss för att det var ett tillverkningsfel kommer vi att returnera eller återbetala kostnaden för linserna och portoavgiften. Om det däremot inte upptäcks något tillverkningsfel kan vi inte returnera kontaktlinserna eller skicka ett produktbyte. Om du inte kan förse oss med ett recept eller om receptet inte stämmer överens med de kontaktlinser som du har beställt, erbjuds ingen återbetalning eller återutsändning av produkten.

Klagomål på felaktiga parametrar. Kontrollera lådan innan du öppnar den och se om den stämmer överens med ditt recept. Om du märker att det finns en skillnad mellan det du beställde och det du fick, kontakta kundtjänst omedelbart och öppna inte lådan. Om vi märker att det var ett fel från vår sida kommer vi att be dig att skicka tillbaka fel produkt, vi kommer att täcka fraktkostnaderna och skicka tillbaka den produkt du beställde, eller betala tillbaka pengarna. Om felet gjordes vid beställningen kommer vi att be dig att skicka tillbaka produkten till oss, och du står för fraktkostnaderna. När vi har mottagit produkten kommer vi att fortsätta med att skicka en ersättningsprodukt eller en återbetalning. Meddela kundtjänsten innan du skickar tillbaka en produkt och använd alltid den returadress som du erbjuds via e-post och som visas på Retursidan. Returer som görs till någon annan adress kommer inte att beaktas och ingen återutsändning eller återbetalning kommer att beviljas.

Klagomål på färgeffekten hos de färgade linserna. Effekten av de färgade linserna är mycket subjektiv och beror också på din naturliga ögonfärg. Eftersom det är omöjligt att förutsäga den slutliga effekten kan vi inte erbjuda återbetalning av färgade linser om effekten inte är den du förväntade dig.

Klagomål på produkter som saknas i beställningen. Om du vid mottagandet av paketet märker att det inte är intakt och att lådan eller kuvertet inte är förseglat, ta inte emot paketet och kontakta oss genast. Om du accepterar paketet som inte är i intakt skick kan vi inte acceptera några klagomål om saknade eller skadade produkter. Om paketet är i intakt skick, men produkter saknas i lådan eller är skadade, vänligen kontakta kundtjänst genom att skicka all användbar information och bilder om det behövs. Vi kommer att utvärdera situationen och återkomma med ett svar till dig inom 48-72 timmar efter mottagandet av klagomålet.

Klagomål på produkter med kort utgångsdatum (mindre än 6 månader). Om du får en produkt med ett utgångsdatum som är kortare än dess användningstid får du inte öppna den och kontakta kundtjänsten omedelbart. Om utgångsdatumet nämndes på produktsidan kan vi inte acceptera en retur eller erbjuda återbetalning. Om informationen däremot inte nämndes på produktsidan skickar vi dig en ersättningsprodukt med längre utgångsdatum när vi får det nya lagret.

Glasögon och solglasögon - Produkterna måste vara i intakt skick och redo att säljas som nya produkter. Linser på recept som är baserade på ett recept är inte berättigade till återbetalning, endast ramarna kan återbetalas efter returen. Fraktkostnaderna för returen ska täckas av kunden. Om du inte är nöjd med ramen och vill byta den måste du skicka in produkterna till oss, och portokostnaden täcks av dig. Vi väntar sedan på att få tillbaka produkten, vilket kan ta upp till två veckor, och först därefter kommer vi att fortsätta med att ändra ramen på dina kundtillverkade linser. Om du vill få produkten snabbare och att vi ska göra en ny beställning direkt måste du stå för priset för de specialtillverkade linserna.

35. BYTESUTBYTEN

I stället för återbetalning kan du också begära ett utbyte av de varor som du vill returnera till oss. Originalartiklarna måste fortfarande returneras till oss på samma villkor som för återbetalning.

Vi kommer att kreditera kostnaderna för de artiklar du betalat för utbytet. Eftersom vi inte kan göra en partiell återbetalning kan vi endast göra ett byte för en beställning vars värde är lika med eller högre än värdet på de varor du returnerar.

Vi förbehåller oss rätten att automatiskt byta ut produkten mot en annan förpackningsstorlek när den ursprungliga storleken på varan inte finns i lager och vi då kan hantera beställningen snabbare.

36. PRODUKTER SOM TILLVERKAS PÅ BESTÄLLNING.

Rätten till annullering, återbetalning och byte gäller inte för leverans av varor som är tillverkade enligt dina specifikationer eller tydligt personaliserade.

Till exempel ett par receptbelagda glasögon tillverkas enligt dina specifikationer. Solglasögon är i allmänhet inte det. Men återigen är solglasögon utrustade med receptbelagda linser (med reflekterande beläggning applicerad på linserna) återigen personligt anpassade till dig.

Om inget annat anges i vårt erbjudande kan vi inte ge återbetalning eller utbyte för dessa produkter.

37. LICENSIERAD OPTIKER

Vi följer alla lagar och förordningar som rör försäljningen online och offline av de produkter vi erbjuder.

Vi är en fullt licensierad optiker som erbjuder ögonkontroller av optiker, utdelning av kontaktlinser och relaterade produkter, tillverkning av receptbelagda glasögon och tillhandahållande av relaterade tjänster. Vår licens har sitt ursprung i Ungern och är passerad till andra EU-länder enligt följande

Vi uppfyller också de kriterier som krävs enligt andra bestämmelser för e-handelsförsäljning av kontaktlinser på nätet.

38. UPPDRAG

Vi har rätt att överlåta handelsavtalet (dvs. för den specifika försäljningen av din beställning) med dig till en annan juridisk person. Det typiska skälet till att överlåta ett sådant avtal är att den andra juridiska personen har möjlighet att uppfylla din beställning med en kvalitet som är bättre än vad vi skulle kunna göra. De kan till exempel skicka snabbare, billigare eller ha de produkter som du beställt i lager. En sådan juridisk enhet kan eller inte kan tillhöra samma företagsgrupp som vi gör.

Vi kommer att kommunicera skriftligen med dig om överlåtelsen av avtalet och vem som kommer att utföra din beställning. Den nya juridiska personen som fullgör beställningen kommer sedan att skicka ett e-postmeddelande om att skicka varorna, vilket sedan skapar avtalet mellan er. Avtalet ska regleras av de gällande försäljningsvillkoren.

Vi får endast överlåta avtalet med dig så länge som den nya juridiska personen som nu utför din beställning tar på sig och går med på att utföra alla återstående och exekutiva skyldigheter enligt avtalet. Dina rättigheter ändras inte, det är bara våra skyldigheter som inte uppfylls av någon annan. Om den nya juridiska personen inte fullgör sina skyldigheter är vi fortfarande ansvariga för att leverera de produkter eller tjänster som du beställt från oss.

Om vi har överlåtit avtalet samlar vi endast in pengarna för den andra juridiska personen som dennes inkassobyrå. Vi kan få eller inte få en marknadsföringsprovision för att möjliggöra försäljningen av den nya juridiska personen.

Genom att överlåta försäljningsavtalet till någon annan förblir vi ansvariga för alla återbetalnings- eller utbytesförfrågningar för dig. Vi kommer att backa upp vårt åtagande gentemot dig genom ett ömsesidigt avtal från den juridiska person som utförde din beställning.

39. ÖVERKLAGANDEN FRÅN KONSUMENTER

Du kan vända dig till ett antal myndigheter om du har klagomål eller farhågor om oss.

 • Betalningsleverantörer ger dig ofta möjligheter att stoppa betalningar till oss eller sätta betalningarna i depå tills vi har slutfört en tvistlösning med dem eller med dig. De mest kända exemplen är Paypal och kreditkortsföretag.
 • Din nationella konsumentförening kan du vända dig till via deras webbplats: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/.
 • Europeiska konsumentcentrum i EU:s medlemsstater erbjuder ett annat sätt att lösa tvister. Deras standardförfaranden hjälper dig att förstå dina rättigheter och inleda ett medlingsförfarande mot oss. Du kan kontakta det brittiska centret via webbplatsen http://www.ukecc.net/contact-us/index.cfm.
Integritetspolicy
Integritetspolicy

Integritetspolicy

POLITIK

Denna sekretesspolicy gäller för användningen av vår webbplats eller våra tjänster (nedan kallade "oss", "vi"). Vi respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda din information. Vi har antagit denna integritetspolicy ("integritetspolicy") för att förklara vilken information som kan samlas in på vår webbplats, hur vi använder denna information och under vilka omständigheter vi kan lämna ut denna information till tredje part. All information som du lämnar kommer endast att användas i enlighet med denna policy. Denna sekretesspolicy gäller endast för information som vi samlar in via webbplatsen och gäller inte vår insamling av information från andra källor.

Denna integritetspolicy, tillsammans med användarvillkoren och försäljningsvillkoren som finns på vår webbplats, anger de allmänna regler och policyer som styr din användning av vår webbplats. Beroende på vad du gör när du besöker vår webbplats kan det hända att du måste godkänna ytterligare villkor.

SAMTYCKE

När du använder vår webbplats eller våra tjänster godkänner du vår sekretesspolicy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

Genom att använda denna webbplats eller våra tjänster erkänner du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller ger oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

SÄKERHET

Våra butiker och data lagras av butiksförvaltningsföretag eller av förstklassiga webbhotell som Amazon Web Services. De lagrar dina uppgifter på säkra servrar. För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte nås, missbrukas, avslöjas, förloras, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande av din information har lämpliga elektroniska, fysiska, digitala och administrativa förfaranden införts för att skydda den information vi samlar in online och garantera dess säkerhet.

Vi lagrar eller behandlar inte direkt någon information som kan användas för att initiera betalningar. För detta har vi avtal med specialiserade betalningsförmedlare som har implementerat internationellt granskade bästa metoder för att skydda din betalningsinformation. De krypterar till exempel dina uppgifter med hjälp av Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). PCI-DSS-kraven för att bidra till säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

Vi antar lämpliga metoder och säkerhetsåtgärder för insamling, lagring och behandling av data för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, ditt användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på vår webbplats. Utbyte av känsliga och privata uppgifter mellan webbplatsen och dess användare sker via en SSL-säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer.

HUR VI SAMLAR IN INFORMATION

I likhet med de flesta webbplatsoperatörer samlar vi in icke-personligt identifierande information som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig, t.ex. webbläsartyp, språkpreferens, refererande webbplats samt datum och tid för varje besökares begäran. Vårt syfte med att samla in icke-personidentifierande information är att bättre förstå hur våra besökare använder vår webbplats. Från tid till annan kan vi släppa aggregerad icke-personidentifierande information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av webbplatsen.

Vi samlar också in potentiellt personidentifierande information, t.ex. IP-adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på våra blogginlägg. Vi avslöjar endast IP-adresser för inloggade användare och kommentatorer under samma omständigheter som beskrivs nedan.

Vi samlar också in olika personidentifierande uppgifter som till exempel e-postadresser, köparens namn, leverans- eller faktureringsadresser och individuella receptuppgifter. Vi använder denna information för att utföra din beställning eller för att förstå hur du använder våra tjänster och anpassa våra tjänster till dig.

Nedan följer en icke uttömmande lista med exempel på hur vi samlar in information.

COOKIES

För att berika och förbättra din onlineupplevelse använder vi cookies, liksom liknande teknik och tjänster som tillhandahålls av andra, för att visa personligt anpassat innehåll eller reklam och lagra dina preferenser på din dator.

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. Vi använder cookies för att hjälpa till att identifiera och spåra besökare, deras användning av våra webbplatser och tjänster samt deras preferenser för tjänster eller åtkomst. Besökare som inte vill att kakor ska placeras på deras datorer bör ställa in sin webbläsare så att den inte tillåter kakor innan de använder våra tjänster, med tanke på att vissa av webbplatsens funktioner kanske inte fungerar som de ska utan hjälp av kakor.

TRANSAKTIONER INOM E-HANDEL

De som gör en beställning hos oss ombeds att lämna ytterligare information, inklusive, vid behov, den personliga och ekonomiska information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje enskilt fall samlar vi in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla beställningen eller syftet med besökarens interaktion med våra tjänster.

KUNDSERVICE

Vi kan, utan ytterligare meddelande eller förvarning och efter eget gottfinnande, övervaka, registrera och behandla all kommunikation med dig via e-post, telefon eller andra digitala kanaler för kvalitetskontroll och utbildning, eller för vårt eget skydd.

KOMMUNIKATION

Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-post, tryckt material eller kommersiella erbjudanden om våra produkter eller tjänster. Vi övervakar också hur våra användare tar del av dessa meddelanden och försöker maximera deras värde för dig.

AD NETWORKS

Annonser som visas på vår webbplats, och annonser som visas någon annanstans på internet eller på mobila enheter, kan levereras till dig av annonspartners som kan ställa in cookies. Dessa cookies gör det möjligt för annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en annons online för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör det möjligt för annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig.

Du kan ofta ställa in preferenser för hur annonsnätverken samlar in och använder dina uppgifter, eller vad de visar för dig. Om du vill kan du välja bort intressebaserad reklam helt och hållet genom cookie-inställningar eller permanent genom att använda ett webbläsartillägg.

Vi kan betala vissa av våra annonspartners för att hjälpa till att skicka elektronisk reklam till dig. Vi kan också få provision från vissa länkar på vår webbplats eller på annat sätt underlätta beställningar från dig. Detta påverkar inte dina inköp eller de priser som du kan hitta på våra webbplatser.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vår tjänst kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Sådana tjänster regleras av deras integritetspolicy och inte av vår. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser, produkter eller tjänster.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder ovanstående information först och främst för att generera statistik (aggregerad information) om bland annat besökarnas beteende på vår webbplats och deras transaktioner och profiler. Vi kan visa denna information offentligt eller ge den till andra under förutsättning att informationen förblir på aggregerad nivå.

Vi samlar in och använder personlig information för olika ändamål, bland annat:

 • För att förbättra kundservicen. Din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov.
 • För att anpassa användarupplevelsen. Vi kan använda information i sammanställd form för att förstå hur våra användare som grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats.
 • För att förbättra vår webbplats. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt webbplatsutbud baserat på den information och feedback vi får från dig.
 • För att behandla transaktioner. Vi kan använda den information som användare lämnar om sig själva när de gör en beställning endast för att tillhandahålla service för den beställningen. Vi delar inte denna information med utomstående parter utom i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten.
 • För att administrera ett innehåll, en kampanj, en undersökning eller en annan funktion på webbplatsen. För att skicka information till användare som de samtyckt till att få om ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dem.
 • För att skicka periodiska e-postmeddelanden och placera någon annan typ av kommunikation med dig.

Den e-postadress som användarna anger för orderhantering kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar om deras order. Den kan också användas för att besvara deras förfrågningar och/eller andra förfrågningar eller frågor.

MARKNADSFÖRING OPT-IN

Om användaren väljer att anmäla sig till vår e-postlista kommer han eller hon att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt- eller tjänsteinformation. Om användaren när som helst vill avregistrera sig från att få framtida e-postmeddelanden, finns det detaljerade anvisningar för avregistrering längst ner i varje e-postmeddelande.

Vi kan också komma att kontakta dig med hjälp av automatiserade samtal och textmeddelanden, på det telefonnummer som du har gett oss, till: (i) meddela dig om din beställningsstatus, (ii) lösa problem med din beställning, eller (iii) hjälpa dig att beställa eller göra en ny beställning eller om det är nödvändigt för att hantera ditt konto.

HANTERING AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION

Vi hyr inte ut, byter eller säljer potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon.

Vi kan komma att dela generisk aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, betrodda dotterbolag och annonsörer. Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter för vår räkning, t.ex. skicka ut nyhetsbrev eller undersökningar. Vi kan dela din information med dessa tredje parter endast för dessa begränsade ändamål.

Vi behöver dela dina personuppgifter med olika parter för att hjälpa till att utföra de beställningar du gjort hos oss. Vi kommer att dela dina personuppgifter med betalningsleverantörer, logistikleverantörer och alla andra parter som spelar en roll för att leverera de tjänster eller produkter du beställt från oss till dig. När vi överlåter en försäljning till en tredje part, för att den parten ska kunna slutföra försäljningen med dig i stället för med oss, överför vi också de uppgifter till den parten som är nödvändiga för att genomföra beställningen.

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder oss av endast att samla in, använda och avslöja dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartstjänsteleverantörer, t.ex. betalningstorg och andra betalningsförmedlare, har dock sina egna sekretesspolicyer när det gäller den information som vi måste lämna till dem för dina köprelaterade transaktioner. När det gäller dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicyer så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer. Observera att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar i en annan jurisdiktion än du eller vi. Om du väljer att genomföra en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information komma att omfattas av lagarna i den jurisdiktion i vilken leverantören eller dess anläggningar finns.

Vi avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de av våra anställda, entreprenörer och närstående organisationer som (i) behöver känna till denna information för att behandla den för vår räkning eller för att tillhandahålla de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats, och (ii) som har gått med på att inte avslöja den för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och närstående organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland; genom att använda vår webbplats samtycker du till att sådan information överförs till dem.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kan avslöja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller annan myndighetsförfrågan.

ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE

När du ger oss personlig information, antingen avsiktligt eller bara genom att besöka våra tjänster, förstår vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den av de skäl som anges i denna sekretesspolicy.

Om vi ber om dina personuppgifter av en särskild anledning, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att vägra.

Om du ändrar dig efter att ha anmält dig tidigare kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig genom att meddela oss på podrska@eoptik.se eller genom att skicka ett brev till oss på:

eOptika Ltd.

Huvudkontor: H-1026 Budapest, Lepke utca 29/A.
Postadress: 1132 Budapest, Visegrádi utca 11.

Ungern

Observera att vissa funktioner på webbplatsen endast är tillgängliga, och kommersiell försäljning möjlig, om du får tillgång till dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan erbjuda dig våra vanliga tjänster.

ÖVERFÖRINGAR

Om vårt företag eller vår webbutik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att de kan fortsätta att sälja produkter till dig. Du kommer att behålla rätten att välja bort all kommunikation med någon i framtiden.

ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst och efter eget gottfinnande. Om vi gör det kommer vi att ändra det uppdaterade datumet längst ner på denna sida eller meddela användarna via e-post. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy och bli medveten om ändringar.

Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av denna webbplats efter en ändring av denna sekretesspolicy innebär att du godkänner ändringen.

Den nuvarande versionen av denna integritetspolicy trädde i kraft den 1 juni 2017.

FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill anmäla ett klagomål eller bara ställa en fråga kan du kontakta vår integritetsansvarige på podrska@eoptik.se.